ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 บ้านโนนสะอาด ม.12

ประกาศประกวดราคา-2,450,000

ชื่อโครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 บ้านโนนสะอาด ม.12

รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 บ้านโนนสะอาด ม.12

เลขที่โครงการ 65097594333 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,450,000 บาท ราคากลาง 2,450,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ประกาศ 30 กันยายน 2565

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา-2450000.pdf
Cresta Social Messenger