ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

เลขที่โครงการ 6079061235 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 14,100 บาท ราคากลาง 14,100 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 14,100 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-14100.pdf
Cresta Social Messenger