ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ

เลขที่โครงการ 66089709199 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,735 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 6,735 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-6735.pdf
Cresta Social Messenger