ชื่อโครงการ

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน

เลขที่โครงการ 66099557912 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 30,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.จ้อก้อฟาร์มร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 30,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ-30000-1.pdf
Cresta Social Messenger