ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ

เลขที่โครงการ 67039512156 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,665 บาท ราคากลาง 17,665 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 17,665 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-17665.pdf
Cresta Social Messenger