ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ

เลขที่โครงการ 67039597272 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,772 บาท ราคากลาง 7,772 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 7,772 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-7772.pdf
Cresta Social Messenger