จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวันเปิด-วันจุดบั้งไฟงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 25670

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวันเปิด-วันจุดบั้งไฟงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 25670

เลขที่โครงการ 67059629520 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 20,925 บาท ราคากลาง 20,925 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 20,925 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำอาหารในพิธีเปิด-วันจุดบั้งไฟ-20925.pdf
Cresta Social Messenger