ชื่อโครงการ

จ้างเหมาปรับปรุงฐานจุดบั้งไฟ

เลขที่โครงการ 67059269515 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,000 บาท ราคากลาง 6,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายพงษ์ศิริ ไชยสิทธิ์ ราคาเสนอ 6,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาปรับปรุงฐานบั้งไฟ-6000.pdf
Cresta Social Messenger