ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40 รายการ

เลขที่โครงการ 67069373284 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,945 บาท ราคากลาง 21,945 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.รุ่งโรจน์วัสดุ ราคาเสนอ 21,945 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-21945.pdf
Cresta Social Messenger