จ้างเหมาไถกลบขยะพร้อมปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอาจสามารถ

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาไถกลบขยะพร้อมปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เลขที่โครงการ 67069411755 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 70,000 บาท ราคากลาง 70,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา เสาแก้วเดชศิริก่อสร้าง ราคาเสนอ 70,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาไถกลบขยะ-70000.pdf
Cresta Social Messenger