จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64057165271 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,000 บาท ราคากลาง 8,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 8,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา3.pdf
Cresta Social Messenger