จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง (ที่โรงสูบน้ำขึ้นหอถังสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง (ที่โรงสูบน้ำขึ้นหอถังสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64057351005 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,000 บาท ราคากลาง 8,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายโสภี เย็นใจ ราคาเสนอ 8,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger