จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64057417803 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,500 บาท ราคากลาง 7,500 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายโสภี เย็นใจ ราคาเสนอ 7,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 25 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา4.pdf
Cresta Social Messenger