จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนาย 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนาย 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067280470 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,100 บาท ราคากลาง 5,100 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสาวเกษร พูลลาภ ราคาเสนอ 5,100 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา9.pdf
Cresta Social Messenger