จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067358597 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,200 บาท ราคากลาง 5,200 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสาวเกษร พูลลาภ ราคาเสนอ 5,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger