ซื้อปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ทนกรด-ด่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ทนกรด-ด่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64077537621 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 22,000 บาท ราคากลาง 22,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสองพี่น้อง ราคาเสนอ 22,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา30.pdf
Cresta Social Messenger