ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087328646 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,917 บาท ราคากลาง 11,917 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 11,917 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา40.pdf
Cresta Social Messenger