จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087194414 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,420 บาท ราคากลาง 6,420 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาเสนอ 6,420 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา43.pdf
Cresta Social Messenger