จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ TATA ทะเบียน บร 3602 ร้อยเอ็ด รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ TATA ทะเบียน บร 3602 ร้อยเอ็ด รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087644104 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,400 บาท ราคากลาง 9,400 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านโอ๋การช่าง ราคาเสนอ 9,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา53.pdf
Cresta Social Messenger