ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097160111 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 14,000 บาท ราคากลาง 14,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสองพี่น้อง ราคาเสนอ 14,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา54.pdf
Cresta Social Messenger