ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087673973 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 46,530 บาท ราคากลาง 46,530 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 46,530 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา59.pdf
Cresta Social Messenger