ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097238687 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,250 บาท ราคากลาง 5,250 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 5,250 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา61.pdf
Cresta Social Messenger