ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

เลขที่โครงการ 64107195309 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 39,640 บาท ราคากลาง 39,640 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ยูแอนด์ไอ ราคาเสนอ 39,640 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-39640.pdf
Cresta Social Messenger