ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

เลขที่โครงการ 64117057106 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,888 บาท ราคากลาง 10,888 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ยูแอนด์ไอ ราคาเสนอ 10,888 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf
Cresta Social Messenger