ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

เลขที่โครงการ 64117498336 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 55,800 บาท ราคากลาง 55,800 บาท ที่มาของราคากลาง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ ไอ ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 55,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์-55800-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger