ชื่อโครงการ

จัดซื้อมิเตอร์น้ำ

เลขที่โครงการ 64127438629 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 30,800 บาท ราคากลาง 30,800 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 30,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 ธันวาคม 2564

เอกสารประกาศ

ซื้อมิเตอร์น้ำ-30800-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger