ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ

เลขที่โครงการ 65017157845 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 25,116 บาท ราคากลาง 25,116 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ ไอ ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 25,116 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-25116-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger