ชื่อโครงการ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม

เลขที่โครงการ 65017184621 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,000 บาท ราคากลาง 12,000 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ ไอ ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 12,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4-12000-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger