ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

เลขที่โครงการ 65017230006 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,200 บาท ราคากลาง 12,200 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 12,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุเครื่องแต่กาย-12200-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger