ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

เลขที่โครงการ 65017328330 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 19,510 บาท ราคากลาง 19,510 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ราคาเสนอ 19,510 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-19510-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger