จ้างพิมพ์วารสรุปผลงานการดำเนินงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2564

ชื่อโครงการ

จ้างพิมพ์วารสรุปผลงานการดำเนินงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2564

เลขที่โครงการ 65017411932 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 95,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา เนตรา เทรดดิ้ง ราคาเสนอ 95,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2564

เอกสารประกาศ

จ้างพิมพ์วารสารสรุปผลงานปี64-95000-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger