ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ

เลขที่โครงการ 65027196989 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 20,980 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 20,980 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-20980-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger