ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เลขที่โครงการ 65027411994 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 16,200 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ ไอ ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 16,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

วัสดุคอมพิวเตอร์-16200-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger