ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

เลขที่โครงการ 65027446801 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 65,027,446,801 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 6,440 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-6440-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger