ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เลขที่โครงการ 65047145705 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 14,050 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 14,050 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-14050.pdf
Cresta Social Messenger