ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ

เลขที่โครงการ 65057161663 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 40,417 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 40,417 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-40417.pdf
Cresta Social Messenger