ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ

เลขที่โครงการ 65057133184 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 61,405 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 61,405 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

วัสดุก่อสร้าง-61405.pdf
Cresta Social Messenger