ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจร เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพลินจิต หมู่ที่ 15

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจร เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพลินจิต หมู่ที่ 15

เลขที่โครงการ 65067595938 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 258,900 บาท ราคากลาง 258,900 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บรษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด ราคาเสนอ 258,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ-1.pdf
Cresta Social Messenger