ชื่อโครงการ

จ้างเหมาติดตั้งฐานจุดบั้งไฟ

เลขที่โครงการ 65067258798 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,500 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายคำพอง ชิตวงษ์ ราคาเสนอ 9,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาติดต้ังฐานจุดบั้งไฟ-9500.pdf
Cresta Social Messenger