ชื่อโครงการ

จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ

เลขที่โครงการ 65067426403 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 60,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.ท่าม่วง ราคาเสนอ 60,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ-60000.pdf
Cresta Social Messenger