ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ

เลขที่โครงการ 65087076779 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,300 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 11,300 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-11300.pdf
Cresta Social Messenger