ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ

เลขที่โครงการ 65087087910 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 35,140 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 35,140 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-35140-1.pdf
Cresta Social Messenger