ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ

เลขที่โครงการ 65087144380 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 100,785 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 100,785 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-100785.pdf
Cresta Social Messenger