ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ

เลขที่โครงการ 65067550048 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 8,812,095 บาท ราคากลาง 8,812,095 บาท ที่มาของราคากลาง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563/จากเว็ปไซด์ ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ราคาเสนอ 7,500,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2565

เอกสารประกาศ

โครงการน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ.pdf
Cresta Social Messenger