ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565

เลขที่โครงการ 65097237583 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านยาณัฐดนัยเภสัชกร ราคาเสนอ 15,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุโครงการอาหารปลอดภัย-15000.pdf
Cresta Social Messenger