ชื่อโครงการ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม

เลขที่โครงการ 65097475537 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 6,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร-6000.pdf
Cresta Social Messenger