ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง

เลขที่โครงการ 65097521297 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,350 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 5,350 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-5350.pdf
Cresta Social Messenger