ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

เลขที่โครงการ 65097546604 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,080 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางคัตคนางค์ จันทร์แรม ราคาเสนอ 5,080 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์-5080.pdf
Cresta Social Messenger