จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

เลขที่โครงการ 65107092656 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,985 บาท ราคากลาง 11,985 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ้ร้านพรกระจกอลูมิเนียม ราคาเสนอ 11,985 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างปป.ห้องควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้-11985.pdf
Cresta Social Messenger