จ้างเหมาคณะกลองยาว เพื่อใช้ในการแห่ขบวนในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาคณะกลองยาว เพื่อใช้ในการแห่ขบวนในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เลขที่โครงการ 65117119310 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายธนา สีโกมาตย์ ราคาเสนอ 7,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมากลองยาว-7000.pdf
Cresta Social Messenger